Villa Breikki tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) mukainen informointiasiakirja Villa Breikin asiakas- ja markkinointirekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Villa Breikin mökkivuokrauksessa on kyse korkealaatuisten mökkivuokrauksen ja siihen mahdollisesti liittyvien muiden palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta.

Hyödyllistä ja vierailun kannalta oleellista tietoa tarjotaan maksuttomasti jo mökissä vierailleille sekä mökistä ja siihen liittyvästä toiminnasta kiinnostuneille sähköpostin ja mahdollisesti muiden kanavien välityksellä. Tietoa tarjotaan sekä rekistereissä oleville että muille asiasta kiinnostuneille muun muassa sosiaalisen median avulla.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Teemu Virtanen
040-22 11 377
info@villabreikki.fi
Pyykuja 13
01450 VANTAA
www.villabreikki.fi

Rekisterin nimi

Villa Breikki Markkinointirekisteri
Villa Breikki Asiakasrekisteri
Villa Breikki Matkustajailmoitusarkisto

Rekisterin peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet ovat Villa Breikki asiakkaan ja Villa Breikin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin käyttötarkoitus on Villa Breikin listalaisille hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin sekä markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröityjen ryhmät

Markkinointirekisteri:
Henkilö on ottanut itse yhteyttä Villa Breikkiin tiedusteluja varten, osallistunut järjestettyyn tapahtumaan, kilpailuun tai muuhun vastaavaan toimintaan ja on itse vapaaehtoisesti luovuttanut sähköpostinsa ja/tai muut yhteystietonsa Villa Breikin markkinointirekisteriin. Siten rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. pykälän a- kohdan mukaisesti.

Matkustajarekisteri:
Matkustajarekisteri koostuu matkustajailmoituksista, joita säätelee laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Henkilö on vieraillut mökissä ja täyttänyt lakisääteisen matkustajailmoituksen. Matkustajailmoitusten säilyttämistä ja tiedonkeräämisessä noudatetaan sitä säätelevää lakia. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#P6

”Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan kuitenkin, mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään.”

Asiakasrekisteri:
Henkilö on vieraillut mökissä ja täyttää siten asiakkaan edellytykset.

Rekistereiden sisältämät tiedot

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Matkustajarekisteri sisältää matkustajailmoituksen tiedot.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja tai osaakaan niistä ei luovuteta Villa Breikin ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Villa Breikin asiakastietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä.

Manuaalinen aineisto:
Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus rekisterinpitäjällä, jonka täytyy tunnistautua ja todentaa itsensä, jotta hänellä on pääsy rekisteriin.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viitytystä heti, kun se on tullut rekisterinpitäjän tietoon ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa, paitsi jos rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan tilivelvollisuusperiaatteen mukaisesti, että henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Jos tällaista ilmoitusta ei vodia tehdä 72 tunnin kuluessa, ilmoitukseen liitetään selvitys viivytyksen syistä, ja tietoa voidaan antaa vaiheittain ilman aiheetonta lisäviivytystä.

Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. Valvontaviranomaisen on voitava tämän dokumentoinnin avulla tarkistaa, että tietosuoja-asetusta on noudatettu. Mikäli henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Koska tiedot ovat perustellusti tarpeellisia toiminnan palvelevan hengen toteuttamiseksi, tiedot poistetaan lähtökohtaisesti vain, jos henkilö itse pyytää tietojen poistoa yhteydenottojen peruutuksella tai muutoin vastustaa tietojen käsittelyä. Tiedot poistetaan viimeistään, mikäli mökkivuokraustoiminta lopetetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja peruuttaa suostumus

Villa Breikki oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.

Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Villa Breikin asiakasrekisterin yhteyshenkilölle rekisterinpitäjän postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, ks. yhteystiedot yllä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa tätä valvontaa hoitaa tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot täällä.